Allies

Oasis City Crew
Addin
Ali
Giana

S Rank Scouting Legion
Ezra

Allies

Legend of the 7 Stars Kamina93